Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Taak rechter om te bevorderen dat een omgangsregeling tot stand komt
 

 

In een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft het hoogste rechtscollege uitgemaakt dat het de taak is van de rechter om zelf al het redelijkerwijs mogelijke te doen om te bewerkstelligen dat een omgangsregeling tot stand komt (ECLI:NL:HR:2014:91).

Wat was er aan de hand?

Het ging in dit geval om een man en vrouw die een relatie hebben gehad. Uit die relatie is een kind geboren dat door de man is erkend. Kort na de geboorte van het kind is de relatie tussen de man en de vrouw beëindigd. De man heeft uiteindelijk slechts negen weken omgang met het kind gehad. Daarna werd omgang onmogelijk gemaakt door de houding van de vrouw die categorisch weigerde aan een omgangsregeling mee te werken.

Ondanks het feit dat het Gerechtshof vaststelde dat de redenen van de vrouw om te (blijven) weigeren medewerking te verlenen aan een omgangsregeling tussen de man en het kind niet konden standhouden, werd toch geoordeeld dat het recht op omgang moest worden geschorst. Weliswaar had de Raad voor de Kinderbescherming aangegeven dat er geen contra-indicaties bestonden voor de omgang tussen vader en kind, komt het Hof tot dat oordeel omdat het kind de vader niet kende, geen band met hem heeft en niet aan hem is gehecht, terwijl anderzijds door de houding van de moeder omgang niet op gang is gekomen. Het Hof redeneert dat, door in zo’n geval toch een omgangsregeling vast te stellen, ernstig nadeel voor de ontwikkeling van het kind kan ontstaan zodat omgang alsdan niet in het belang van het kind moet worden geacht.

De Hoge Raad denkt daar dus heel anders over.

Als de rechter de gronden die de met het gezag belaste ouder (in dit geval de moeder) aanvoert om geen medewerking te verlenen aan de totstandkoming of de uitvoering van een omgangsregeling ongenoegzaam acht, dient hij - volgens de Hoge Raad - op korte termijn alle in het gegeven geval gepaste maatregelen te nemen om die ouder er alsnog toe te bewegen medewerking te verlenen aan de omgang. Van de rechter mag in zo’n geval een actieve opstelling worden verlangd.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten.

 

(Bron: www.rechtspraak.nl)

(februari 2014)

 

 
Overige artikelen:
 
 

 

- Nieuwe consumentenregels per 13

  juni 2014

- Vakantiedagen voor erfgenamen  

  (vervolg)

- Voorschotnota's energie

- Recht op vrije advocaatkeuze bij

  rechtsbijstandverzekering

- Insolventiebepaling rechtsgeldig 

  inroepbaar jegens huurder en 

  garant

 

Archief